Ghid privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul asociatiilor de proprietari

/ / Legislatie

Având în vedere:
– numărul mare de asociaţii de proprietari care au instalat sisteme de supraveghere video în condominiile pe care le reprezintă,
– aspectele semnalate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal
(denumită în continuare ANSPDCP) de către tot mai mulţi petiţionari și
– constatările reprezentanţilor autorităţii ca urmare a investigaţiilor efectuate la nivelul asociaţiilor de proprietari reclamate,
ANSPDCP consideră oportună informarea asociațiilor de proprietari cu privire la condițiile care trebuie respectate în cazul în care decid instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de supraveghere prin mijloace video.
Colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intră sub incidența prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Aplicarea legii este determinată de prelucrarea automată a datelor sau de prelucrarea acestora în cadrul unui sistem de evidență ce permite identificarea persoanelor fizice. În cazul îndeplinirii acestor condiții, asociațiile de proprietari dobândesc calitatea de operatori de date personale și ca atare, se supun prevederilor legale incidente.

Cadrul legal aplicabil

• Constituția României – art. 26 privind dreptul la viață intimă, familială și privată
• Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie
1995 privind protecia persoanelor fizice în ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (a se vedea în special considerentul 14) (J.Of. L 281 din 23.11.1995)
• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată
(M.Of. nr. 790 din 12.12.2001)
• Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 (M.Of. nr. 830 din 21.12.2001)
• Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin
utilizarea mijloacelor de supraveghere video (M.Of. nr. 389 din 11.06.2012)
• Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal (M. Of. nr. 383 din
5.06.2002)
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, modificată şi completată (M.Of. nr. 189 din 18.03.2014)
• Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003, modificată şi completată (M.Of. nr. 335 din 17.05.2012)
• Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari (M.Of. nr. 490 din 23.07.2007)
• Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (M.Of. nr. 43 din 18.01.2008)